Фабричко шоу

Фабрика

Фабрика

Административна област

Канцелариска зона

работилница

работилница

Областа за пуштање додатоци во работа

Областа за пуштање додатоци во работа

Областа за испорака

Областа за испорака

Магацин

Магацин

Соба за прецизна инспекција

Соба за прецизна инспекција

Соба за фреза

Соба за фреза

Соба за термичка обработка

Соба за термичка обработка